woensdag, april 8

BOEK REVIEW: Flash from the Bowery: Classic American Tattoos, 1900-1950 (Schiffer Publishing)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
english review at bottom of Dutch review!

Flash-From-The-BoweryTussen deze pagina’s zijn afbeeldingen van de oorspronkelijke ‘acetaat wrijfsels’ van Charlie Wagner’ uit zijn tattoo shop rond het begin van de 20e eeuw: The Black Eye Barbershop uit de Bowery in Chatham Square in New York. Dit is de enige gekende kunst van deze winkel die het overleefd heeft, waar Samuel J. O’Reilley’s hedendaagse elektrische tattoo machine is ontstaan en gepatenteerd.08124_flash_from_the_bowery-3

De beelden van deze klassieke flash-collectie behouden de oorsprong van de Amerikaanse tatoeages, toen de tattoo kunst nog werd overgedragen aan de klant van deze templates via een acetaat stencil. Alles werd met de hand gedaan, totdat O’Reilley’s geëlektrificeerde tattoo machine geschiedenis schreef.

Dit rijke erfgoed van volkskunst bevat meer dan 900 individuele stukken van flash die commentaar bieden op het cliënteel van de winkel en onthullen een aantal van de sociale, economische en politieke ideeën van de tijd. Met onder andere nautische thema’s, Aziatische beelden, bloemen, boksers, circus personages, en veel meisjes, is dit een spannende collectie van de vroege Amerikaanse flash en een noodzakelijk boek voor de tatoeëerder, liefhebber en student.

SLOTSOM:

Als je fan bent van de echte ‘old skool’ tattoo kunst is dit zeer zeker het boek dat je moet bezitten!

Deze flash-collectie neemt je terug naar de basis van de Amerikaanse tattoo kunst. De auteur, Cliff White, is naast de eigenaar van Tattoo Cliff’s in Long Island New York een autoriteit op het vlak van klassieke Amerikaanse tattoo stijlen.

Wat is ‘The Bowery’?
Van 1878 tot 1955 liep de Third Avenue El boven de Bowery, het verdonkerde haar straten, grotendeels bevolkt door mannen. “Het is gevuld met uitzendbureaus, goedkope kleding en knickknack winkels, goedkope moving-picture shows, goedkope logementen, goedkope eethuisjes, goedkope saloons”, was de mening van schrijvers in The Century Magazine in 1919. “Ook hier, door de duizenden aankomende matrozen met ‘aan wal verlof’, -merk de ‘studios’ op van de tattoo artiesten, -en hiervan het meeste bewijs zijn de ‘down and outs’ “. Het alcoholverbod elimineerde de Bowery talrijke saloons: One Mile House, de “statige oude herberg … vervangen door een goedkoop saloon” in de zuidoostelijke hoek van Rivingon Street, genoemd naar de gehavende mijlpaal aan de overkant, waar de politici van de East Side informele regels voor het beheer van de stad hadden gemaakt, werd gerenoveerd naar een winkelruimte in 1921, “uitwissen alle overblijfselen van zijn vroegere uitstraling”, meldde The New York Times. Winkels die restaurantbenodigdheden aanbieden waren een van de bedrijven die naar de Bowery was gekomen, en velen zijn er nog steeds vandaag de dag.
Druk voor een nieuwe naam na de Eerste Wereldoorlog leidde tot niets en in de jaren 1920 en 1930 was het een verarmd gebied. Van de jaren 1940 tot de jaren 1970 was de Bowery New York City’s “Skid Row”, gekend voor de “Bowery Bums'(ex- alcoholisten en daklozen). Onder degenen die over Bowery’s inwoners schreef was New Yorker medewerker Joseph Mitchell (1908-1996). Afgezien van goedkope kleding winkels die evenwijdig liepmet de verwaarloosde en down-and-out populatie van mannen, werd commerciële activiteit langs de Bowery gespecialiseerd in gebruikte restaurant benodigdheden en verlichtingsarmaturen.

L1060586De flashes in dit boek zijn typisch Amerikaanse; adelaars, pin-ups, ankers en nog veel meer. Het is allemaal zwart-wit lijnwerk en het ‘ademt’ gewoon de ‘old skool’/traditionele stijl. Dat zijn de absolute kale basics waaruit bijna elke andere stijl van tatoeëren die vandaag populair is, is uit ontstaan.

Het is zoals de uitgever/auteur vermeld in hun verkooptekst: Dit boek is niet alleen geweldig voor de liefhebbers van deze stijl, maar een noodzaak voor elke tatoeëerder die de basisprincipes willen kennen of elke leerling die bereid is om alles te leren wat er te weten valt op het gebied tatoeëren. Maar natuurlijk ook de grote schare fans die de kunst van tatoeages heeft vandaag moeten dit juweel in hun collectie hebben!

Afmetingen: 30 x 23 | 900+ b / w afbeeldingen | 400 pp
ISBN13: 9780764339288 | Binding: box setFlash from the bowery

Between these pages are images of the original acetate rubbings from Charlie Wagner’s turn of the 20th century tattoo shop, The Black Eye Barbershop, in the Bowery at Chatham Square in New York. This is the only known art that has survived from this shop, where Samuel J. O’Reilley’s modern-day electric tattoo machine was born and patented.

The imagery of this classic flash preserves the origins of American tattoos, when tattoo art was transferred to the client from these templates via an acetate stencil. Everything was done by hand until O’Reilley’s electrified tattoo machine changed history.

This rich heritage of folk art has more than 900 individual pieces of flash that provide commentary on the shop’s clientele and reveal some of the social, economic, and political ideas of the time. Including nautical themes, Asian imagery, flowers, boxers, circus characters, and plenty of girls, this is an exciting collection of early American flash and a necessary book for the tattoo artist, aficionado, and student.

SO-SCL-2011-9780764339288-X4-4CONCLUSION:

When you like the really ‘old skool’ tattoo art this is most surely the book to own!

This flash collection takes you back to the basic of American tattoo art. The author, Cliff White is besides the owner of Cliff’s Tattoo in Long Island New York an authority on the classic American tattoo styles.

What is ‘The Bowery’?
From 1878 to 1955 the Third Avenue El ran above the Bowery, darkening its streets, populated largely by men. “It is filled with employment agencies, cheap clothing and knickknack stores, cheap moving-picture shows, cheap lodging-houses, cheap eating-houses, cheap saloons”, writers in The Century Magazine found it in 1919. “Here, too, by the thousands come sailors on shore leave,—notice the ‘studios’ of the tattoo artists,—and here most in evidence are the ‘down and outs'”. Prohibition eliminated the Bowery’s numerous saloons: One Mile House, the “stately old tavern… replaced by a cheap saloon” at the southeast corner of Rivingon Street, named for the battered milestone across the way, where the politicians of the East Side had made informal arrangements for the city’s governance, was renovated for retail space in 1921, “obliterating all vestiges of its former appearance”, The New York Times reported. Restaurant supply stores were among the businesses that had come to the Bowery, and many remain to this day.
Pressure for a new name after World War I came to naugh and in the 1920s and 1930s, it was an impoverished area. From the 1940s through the 1970s, the Bowery was New York City’s “Skid Row”, notable for “Bowery Bums” (disaffiliated alcoholics and homeless persons). Among those who wrote about Bowery personalities was New Yorker staff member Joseph Mitchell (1908–1996). Aside from cheap clothing stores that catered to the derelict and down-and-out population of men, commercial activity along the Bowery became specialized in used restaurant supplies and lighting fixtures.bm153a

The flashes in this book are typical American eagles, pin-ups, anchors and much more. It is all black and white line work and it ‘breathes’ the old school/traditional style. Those are the absolute bare basics that founded almost every style of tattooing popular today.

It is like the publisher/author stated in their sales text: This book is not only great for the fan of this style, but a necessity for each tattoo artist that wants to know the basics or each apprentice that is willing to learn everything there is to know on tattooing. But off course also the large fan base that the art of tattoos has today should have this jewel in his/her collection!

Size: 11 3/4″ x 9″ | 900+ b/w images | 400 pp
ISBN13: 9780764339288 | Binding: box set

http://www.schifferbooks.com/flash-from-the-bowery-classic-american-tattoos-1900-1950-4594.html

DVE - translation: BS

copy ZALUtumblr_static_new_logo

Share.

About Author

Leave A Reply

*